Eelkjen Sjoerds de Jong(8-4-1776 - 13-2-1855)
*. 25-4-1802, Offingawier (FR)
~. 23-5-1802, Offingawier (FR)
†. 22-9-1826, Rauwerderhem (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.