Marten Willems Stilma(2-6-1836 - 5-11-1917)
Durkjen Eeltjes Bakker(6-7-1836 - 15-6-1878)
*. 20-6-1875, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 20-6-1875, Wymbritseradeel (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.