Eeltje Martens Stilma(7-5-1866 - 17-5-1917)
Murkjen Sytzes Hilverda(15-2-1866 - 18-10-1938)
*. 11-3-1901, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 29-10-1923, Oosthem (Wymb.) (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.