Rients Bouwes de Jong(7-12-1879 - 23-11-1946)
Doutsen Gerbens Dotinga(5-1-1882 - 23-11-1946)
*.  
~.  
†.  
[ ].  
ali.  
Beroep. boer te Goenga