*.  
~. 18-11-1688, Lippoldsberg (DU)
†. 3-4-1737, Lippoldsberg (DU)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*.  
~. 22-2-1685
†. 12-4-1761, Lippoldsberg (DU)
[ ].  
ali.  
Beroep.