Laas Jacobs Bonnema(24-4-1819 - 24-12-1882)Willem Martens Stilma(6-11-1810 - 26-7-1853)
Yfke Annes de Jong(19-11-1815 - 4-11-1865)Jetske Gerbens Sijperda(22-4-1812 - 15-3-1890)
x. 10-5-1873, Wymbritseradeel (FR)
*. 8-2-1844, Baarderadeel (FR)
~.  
†. 23-1-1922, Oosterwierum (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. 11-4-1849, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 6-4-1944, Oosterwierum (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.