Marten Willems Stilma(2-6-1836 - 5-11-1917)Sytze Taedes Hilverda(11-7-1838 - na 1890)
Durkjen Eeltjes Bakker(6-7-1836 - 15-6-1878)Gelkjen Gerbens Abma(22-2-1840 - 4-9-1890)
x. 19-5-1888, Abbega (FR)
*. 7-5-1866, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 17-5-1917, Sneek (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. 15-2-1866, Abbega (FR)
~.  
†. 18-10-1938, Cooper, Kalamazoo, Michigan
[ ]. 20-10-1938
ali. Margaret Stillman
Beroep.  
 
Kinderen
Gelkje Stilma(7-2-1889 - 13-5-1890)
Marten Stilma(23-2-1890 - 25-4-1922)
Gelkje Stilma(30-3-1891 - 20-4-1891)
Anne Stilma(20-4-1892 - 30-11-1936)
Durkje Eeltjes Stilma(24-3-1893 - 28-12-1974)
Gelkje Stilma(28-10-1894 - 6-4-1973)
Jetske Stilma(14-1-1896 - 28-1-1988)
Wypkje Stilma(24-2-1897 - 14-6-1989)
Sytze Stilma(3-6-1898 - 29-7-1967)
Willem Eeltjes Stilma(14-10-1899 - 5-1980)
Gerben Stilma(11-3-1901 - 29-10-1923)
Taede Stilma(30-8-1902 - 1-5-1985)
Murk Stilma(19-11-1905 - 25-3-1992)
Job Stilma(6-10-1908 - 24-10-1988)
Harmen Stilma(8-1-1910 - 28-4-1994)