Sjoerd Annes Boschma(27-12-1830 - 2-3-1913)Gerben Widmers Dotinga(17-8-1835 - 11-2-1922)
Akke Wygers Wynia(2-12-1818 - )Eelkjen Tjitzes Bouma(6-4-1844 - 8-10-1916)
x. 21-5-1887, Rauwerderhem (FR)
*. 25-5-1861, Hennaard (FR)
~.  
†. 31-12-1949, Goëngamieden (FR)
[ ]. Goënga (Wymb.) (FR)
ali. Bosma
Beroep.  
 
*. 29-9-1868, Deersum (FR)
~.  
†. 2-5-1949
[ ]. Goënga (Wymb.) (FR)
ali.  
Beroep.