Anne LemstraSjoerd Willems Stilma(24-8-1844 - 4-5-1934)
Wypkjen Leenstra(ca 1862 - 16-5-1926)Sjoukje Wiltjes Heegsma(13-5-1854 - 9-4-1918)
x. 2-5-1903, Rauwerderhem (FR)
*. 7-12-1881, Scharnegoutum (FR)
~.  
†. 16-6-1948
[ ]. Goutum (FR)
ali.  
Beroep.  
 
*. 31-8-1878, Tirns (Wymb.) (FR)
~.  
†. 14-3-1920, Wieuwerd (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.