x. 30-4-1843, Sneek (FR)
*. 27-5-1821, Sneek (FR)
~.  
†. 18-7-1880, Wymbritseradeel (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. 20-12-1822, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 9-6-1864, Wymbritseradeel (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Kinderen
Eelkjen Tjitzes Bouma(6-4-1844 - 8-10-1916)