Gelkje Stilma
28-10-1894 - 6-4-1973
Eeltje Martens Stilma
7-5-1866 - 17-5-1917
Murkjen Sytzes Hilverda
15-2-1866 - 18-10-1938
Marten Willems Stilma
2-6-1836 - 5-11-1917
Durkjen Eeltjes Bakker
6-7-1836 - 15-6-1878
Sytze Taedes Hilverda
11-7-1838 - na 1890
Gelkjen Gerbens Abma
22-2-1840 - 4-9-1890
Willem Martens Stilma
6-11-1810 - 26-7-1853
Jetske Gerbens Sijperda
22-4-1812 - 15-3-1890
Eeltje Douwes Bakker
8-9-1812 - 8-2-1869
Yfke Gerkes Schaafsma
8-1-1813 - 30-1-1848